KOŁO ŁOWIECKIE „B I E L I K” SZCZECIN

Adres: KRZYWINEK 1, 74-121 KRZYWIN, tel. 725034000 NIP: 851-19-87-388

..............................................................................

                                                                                                     Krzywinek 15.07.2016 r.  

L.dz. 17/2016/2017


       Koleżanki i Koledzy MyśliwiZarząd Koła Łowieckiego „Bielik” Szczecin formuje, że zgodnie z treścią pisma  RDLP Szczecin z dnia 06.07.2016 r. znak spr  ZO. 7310.2.2016 w dniach 5 i 6 sierpnia 2016 r na terenie wszystkich obwodów łowieckich, będą przeprowadzane letnie obserwacje zwierzyny.

Porównanie wstępnych wyników z w/w letnich obserwacji , do wyników z obserwacji wykonanych w 2012 i 2015 roku umożliwi zaobserwowanie wpływu zasad gospodarowania populacjami jeleni zawartymi w porozumieniu pomiędzy RDLP a ZOPZŁ i ułatwi planowanie łowieckie nadchodzących sezonów łowieckich.

Powyższe działania są również niezbędne do określenia prawidłowych struktur populacji , które były inwentaryzowane metodą pędzeń próbnych we wszystkich jednostkach RDLP wiosna 2016 roku oraz do tworzenia nowych WŁPH.

 

Do najważniejszych założeń metodyki, wg których konieczne jest przeprowadzenie letnich obserwacji, należą:

 • letnie obserwacje, czyli metoda określająca strukturą populacji zwierzyny bytującej
  w łowiskach, zostanie przeprowadzona we wszystkich obwodach łowieckich:

 • jednoczesne obserwacje zwierzyny z wyznaczonych ambon, wykonywane przez obserwatorów z użyciem lornetek, noktowizorów wyposażonych w karty obserwatora, w których odnotowane są informacje o zidentyfikowanych osobnikach ich liczbie
  i strukturze płciowo-wiekowej.

 • przy wyborze miejsc obserwacji należy się kierować zasadą, że wybrane miejsca dają gwarancję zaobserwowania jak największej ilości zwierząt.

 • obserwacje prowadzone będą dwukrotnie w dniu 5 sierpnia wieczorem i 6 sierpnia rano. Termin obserwacji ustala kierownik ŁRH dla wszystkich obwodów łowieckich wchodzących w skład danego ŁRH.

 • podczas planowania liczby osób potrzebnych do obserwacji należy przyjąć zasadę,
  że jeden obserwator powinien przypadać statystycznie na 500 ha powierzchni ogólnej obwodu łowieckiego.

 • Wyznaczanie punktów do obserwacji  powinno nastąpić w pierwszej kolejności
  w pobliżu dziennych ostoi zwierzyny i żerowisk, natomiast w mniejszym rozrzedzeniu wyznaczyć na pozostałym terenie leśnym w porozumieniu z dzierżawcami obwodów
  i miejscowymi leśniczymi. Zajęcie stanowisk przez obserwatorów winno nastąpić
  ok. godziny 1900, a w przypadku rannych obserwacji ok. godziny 400. O terminie opuszczenia stanowisk decyduje indywidualnie obserwator, ale nie wcześniej niż
  o godzinie 2200 i godzinie 730 w przypadku rannego przybycia.

 • w przypadku wystąpienia możliwości, wiarygodnego określenia klas wieku
  i zaobserwowanych jeleni byków obserwator powinien odnotować to w karcie obserwatora.

 • jeżeli obwód łowiecki obejmuje teren kilku nadleśnictw to obserwacje organizuje Nadleśniczy zatwierdzający roczne plany łowieckie w ścisłej współpracy z właściwym Nadleśniczym na którego terenie znajduję się pozostała część obwodu łowieckiego,
  w którym prowadzone są obserwacje.

 • Myśliwi pełniący rolę obserwatora posiadający uprawienia do wykonywania polowania w obwodzie mogą wykonywać w tym dniu polowanie, ale po zakończeniu obserwacji. W celu usprawnienia prac wydana zostanie karta bezpośrednich obserwacji zwierzyny. Karty do pobrania u Łowczego Koła Jana Gralaka
  lub na kwaterze łowieckiej w Krzywinku. Za logistykę, koordynację prowadzenia letnich obserwacji opracowanie zbiorczych wyników w Kole Łowieckim „BIELIK” Szczecin odpowiada Kol. Jan Gralak nr tel. 603-638-889.

 

Udział w powyższym działaniu należy traktować jako obowiązkowy i winien być potwierdzony telefonicznie Łowczemu Koła do 31 lipca 2016 r.

 

Koleżanki i Koledzy, którzy z różnych nie przewidzianych okoliczności lub zaplanowanych urlopów wypoczynkowych nie będą mogli wziąć udziału w letniej obserwacji zwierzyny winni zgłosić ten fakt Zarządowi Koła wraz z uzasadnieniem. Rozpoczęcie obserwacji nastąpi po zbiórce przy kwaterze w Krzywinku w dniu 5 sierpnia 2016 r. o godzinie 1600 gdzie zostaną omówione zagadnienia związane z organizacją w/w działania oraz podaniem wyznaczonych miejsc obserwacji. Zarząd Koła Łowieckiego „BIELIK”  Szczecin, dopuszcza telefoniczne uzgodnienia dotyczące założeń podanej metodyki przeprowadzenia obserwacji
w zakresie wyznaczenia miejsca obserwacji z Łowczym Koła. Po zakończonej obserwacji wszystkie „Karty Bezpośrednich Obserwacji Zwierzyny” należy przekazać Łowczemu Koła, który jest zobowiązany do przedstawienia zbiorczego zestawienia w Nadleśnictwie Chojna
w terminie do 10 sierpnia br.
W imieniu zarządu


Do wiadomości:

- członkowie KŁ Bielik Szczecin.

- a/a.