KOLEŻANKI I KOLEDZY, MYŚLIWI

CZŁONKOWIE K.Ł. „BIELIK”  SZCZECIN

 

Zarząd Koła Łowieckiego „Bielik” Szczecin informuje, że w dniu

23 kwietnia 2016 r. (sobota) o godz. 900   

w siedzibie Nadleśnictwa Chojna przy ul. Szczecińskiej 36 odbędzie się:

 

Walne Zgromadzenie Członków Koła

                                                                   

            PORZĄDEK ZEBRANIA:

 

1.      Otwarcie Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2.      Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

3.      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

4.      Wybór Komisji Mandatowo –Skrutacyjnej.

5.      Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03 października 2015 r.

6.      Przedstawienie sprawozdania z działalności Koła za sezon łowiecki 2015/2016.

7.      Przedstawienie Protokołu Komisji Rewizyjnej za sezon łowiecki 2015/2016.

8.      Dyskusja odnośnie przedstawionych sprawozdań.

9.      Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Koła i Komisji Rewizyjnej.

10.  Przedstawienie i zatwierdzenie wykonania budżetu za rok 2015/2016.

11.  Głosowanie nad udzielenie absolutorium członkom Zarządowi Koła.

12.  Przedstawienie Rocznego Planu Łowieckiego na sezon łowiecki 2016/2017.

13.  Uchwalenie budżetu na rok łowiecki 2016/2017.

14.  Rozpatrzenie propozycji Zarządu Koła Łowieckiego „Bielik” Szczecin dot.  aktualizacji i zmian w  obowiązujących uchwałach (zał. nr 1).

15.  Sprawy bieżące, wolne wnioski – dyskusja.

16.  Podjęcie uchwał i przyjecie wniosków wynikających z dyskusji oraz przedstawionych przez Zarząd Koła  i Komisję Uchwał i Wniosków.

17.  Zakończenie zebrania.