KOLEŻANKI I KOLEDZY MYŚLIWI
CZŁONKOWIE K.Ł. „BIELIK” SZCZECIN

 

1. Zarząd Koła Łowieckiego „Bielik” Szczecin informuje, że w miesiącu marcu 2016r. organizowane będą akcje zbierania wnyków połączone z dokarmianiem zwierzyny i pracami gospodarczymi na terenie naszego obwodu (3 soboty obowiązkowe zgodnie z treścią obowiązujących Uchwał – pkt. 16) w n/w terminach:

5.03.2016r., 12.03.2016r, 19.03.2016r.

Zbiórka Kolegów o godz. 8.00 przy kwaterze myśliwskiej w miejscowości Krzywinek 1.
Obecność osobista i obowiązkowa.

2. Przypominamy również o konieczności rozliczenie się z wydanych odstrzałów oraz przekazania Sekretarzowi legitymacji członkowskiej PZŁ do dnia 20 marca 2016r. w celu przedłużenia jej ważności.

Obecnie Zarząd Koła Łowieckiego "Bielik" Szczecin stanowią.

Prezes: Kol. Leszek Ludwiniak

Łowczy: Kol. Jerzy Szewczyk

Podłowczy: Kol. M. Budziak - gospodarz łowiska / grodzenia, szkody/

Skarbnik: Kol. Włodzimierz Górski

Sekretarz: Kol. Hubert Grott

 

 

KOLEDZY MYŚLIWI

W związku z koniecznością opracowania Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego na lata 2017-2027, Zarząd Koła Łowieckiego „Bielik" Szczecin informuje, ze w dniach 19-20 luty 2016 roku na terenie całego Nadleśnictwa Chojna, odbędzie się inwentaryzacja zwierzyny. Inwentaryzacja przeprowadzona będzie metodą pędzeń próbnych.

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 12.01.2016r. pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, a Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, Koła Łowieckie są zobligowane do ustalenia liczebności zwierzyny grubej w łowieckich rejonach hodowlanych. Po stronie Koła Łowieckiego leży więc obowiązek uczestnictwa w liczeniu zwierzyny grubej . Zarząd Koła Łowieckiego ,,Bielik" Szczecin prosi Kolegów o niezawodne uczestnictwo w ustalonych dniach inwentaryzacji. Uczestnictwo osób biorących udział w inwentaryzacji należy zgłosić telefonicznie Łowczemu Koła tel. 603638889 do dnia 15.02 2016r. Zbiórka w dniu 19 i 20 lutego 2016 r. przy kwaterze myśliwskiej Koła Łowieckiego ,,Bielik” o godzinie 7.30, następnie przejazd czterema samochodami należącymi do Naszego Koła do osady leśnej (kwatera łowiecka OHZ) - ,,Dzikie Wzgórze" i tam zbiorka ogólna wszystkich uczestników biorących udział inwentaryzacji o godzinie 8.00. Dla osób, dla których zabraknie miejsca w samochodach Koła Łowieckiego ,,Bielik" Szczecin Zarząd proponuje korzystanie z własnego samochodu za co Koło Łowieckie,, Bielik" Szczecin zwróci koszty przejazdów w ramach wystawionych delegacji

Na inwentaryzacji mile widziani, stażyści, członkowie rodzin oraz znajomi.

Zarząd Koła dodatkowo informuje, że została zakupiona sól do lizawek. Uprasza się więc o uzupełnienie jej, w obrębie przydzielonych uroczysk. Sól wydaje łowczy Koła Jan Gralak.

Koło Łowieckie przy Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych rozpoczęło swą historię w 1957 roku.
Myśliwi-leśnicy zrzeszeni dotychczas w kole łowieckim przy Rejonie Lasów Państwowych w Szczecinie oraz pracownicy OZLP Szczecin zrzeszeni w kole Knieja podjęli myśl zjednoczenia się w jednym – nowym kole.
Tegoż roku w dniu 2 kwietnia odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne założycieli.
Jednomyślnie podjęto uchwałę o powołaniu Kola łowieckiego przy OZLP w Szczecinie.
  
 W głosowaniu tajnym wybrano pierwszy Zarząd Koła i Komisję Rewizyjną.

    Przewodniczącym Koła został - Fred Falzman, zastępcą – Leon Niedzielski, sekretarzem – Kazimierz Grzelak, skarbnikiem – Wiesław Suchy, łowczym Jan Pilawa.

    W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Józef Jankiewicz, Stanisław Załanowski i Emil Nierostek.

    Zarządowi Koła zlecono opracowanie statutu koła. Składkę członkowską ustalono w wysokości, 40 zł miesięcznie.

    W zebraniu z ramienia  ZW PZŁ uczestniczył, Zdzisław Marszałek.

    O nazwie Koła zadecydował przypadek. W Leśnictwie Kołbaskowo, leśnicy znaleˇli rannego orła bielika, którym zaopiekowali się członkowie nowego Koła i tak dla upamiętnienia tej historii na następnym zebraniu nadano kołu jednogłośnie nazwę „Bielik”.

Logo koła, stylizowana głowa orła bielika, to dzieło zaprzyjaźnionego kolegi myśliwego z koła przy Politechnice Szczecińskiej, Macieja Prauzińskiego.

Pierwszym obwodem łowieckim wydzierżawionym przez Koło był obwód nr. 28 w Nadleśnictwie Resko, oraz obwód nr. 133 w Nadleśnictwie Krzywin. W 1959 roku zrezygnowano z obwodu nr. 28, a wydzielono obwód nr. 134 również w Krzywinie. W 1960 roku na prośbę zarzadu Koła, Generalny Inspektor Łowiectwa gen. Zygmunt Berling wydzielił z obwodu hodowlanego w Nadleśnictwie Drawno pola uprawne w obrębie miejscowości: Barnimie, Konotop i Niemieńsko tworząc obwód nr. 8.

Łączna powierzchnia tych trzech obwodów wynosiła: 15.234 ha, w tym powierzchni leśnej 6822 ha, a 7.767 ha użytków rolnych. W obwodach tych koło od początku prowadzi intensywną gospodarkę łowiecką. Jednak na skutek znacznych szkód łowieckich na terenach polnych obwodu nr. 8, Walne Zgromadzenie w dniu 19.05.1990 Roku podjęło uchwałę o jego przekazaniu do Nadleśnictwa Drawno.


    W trosce o wysoki poziom zagospodarowania obwodów w 1983 roku koło zakupuje ciągnik rolniczy wraz z podstawowym zestawem narzędzi, które efektywnie wykorzystujemy do dziś. W początkowym okresie stan członków koła oscylował w granicach 30 osób, z czego zdecydowaną większość stanowili pracownicy Lasów Państwowych.

    Koło Łowieckie „Bielik”, chociaż formalnie koło leśników to zgodnie z demokratycznymi zasadami PZŁ jest otwarte dla wszystkich.

    Ruch kadrowy w Kole był znaczny, a wiązało się to przede, wszystkim z przechodzeniem leśników do pracy na innym terenie.

    Przemijający czas powoływał starszych kolegów do krainy wiecznych łowów, tak, więc od samego początku następowała pokoleniowa zmiana, która trwa.

    Początkowo Koło nie posiadało kwater myśliwskich. Strudzeni nocnymi polowaniami, myśliwi mogli odpocząć u gościnnych kolegów mieszkających w terenie.

    W on czas wesoło i gwarno było w Leśniczówkach kolegów Stanisława Orwata, Jana Wasieczki i wielu innych.

    W 1965 roku wygospodarowano dwa pokoje w Leśniczówce, Widuchowa, które służyły nam za kwaterę do roku 1974, kiedy to ówczesny Dyrektor OZLP, nasz członek kol. Henryk Klimek przydzielił Kołu obecną kwaterę w Krzywinie.

    Te obszerne pomieszczenia wielokrotnie remontowane, wyposażane i modernizowane, dzisiaj stanowią naszą kwaterę o dobrym standardzie.

    Nie tylko mamy komfortowe warunki pobytu w czasie polowań, ale możemy kwaterować myśliwych zagranicznych przybywających do nas, co roku na polowania dewizowe.

    Dla obwodu nr. 8 Koło zakupiło barakowóz, który zlokalizowano nad Drawą na podwórzu Leśniczówki Barnimie.

    Początki działalności Koła to przede wszystkim polowania zbiorowe. Starsi koledzy z łezką w oku i rozrzewnieniem wspominają niedzielne wyprawy do łowiska wypożyczanym „ Starem” i motocyklami. Z upływem lat „Stara” zastąpił własny samochód „Nysa”, który dzięki troskliwej i fachowej opiece Kol. Henryka Murawskiego służył nam przez wiele lat.


    Wraz z rozwojem motoryzacji, rosła aktywność myśliwych na polowaniach indywidualnych, a stopniowo ograniczano polowania zbiorowe.

    Obecnie organizujemy w roku, tylko dwa polowanie zbiorowe, uroczyste „Hubertowskie” i tradycyjne „Wigilijne”.

    W okresie swej działalności w Kole panowała dobra atmosfera wśród Kolegów myśliwych, przestrzegano zasad etyki, tradycji, kultywuje się obyczaje łowieckie.

    Od lat współpracujemy z miejscowymi szkołami, przybliżając młodzieży piękno ojczystej przyrody i propagując jednocześnie ochronę zwierzyny.

    Na miarę naszych możliwości wspieramy je finansowo i materialnie.

    Wielu naszych kolegów pełniło funkcje z wyboru we wojewódzkich i centralnych władzach PZŁ.

    Mamy również pokaźne grono wyróżnionych odznaczeniami łowieckim ze „Złomem” włącznie.
Z okazji 30 - lecia działalności Koło otrzymało Sztandar Organizacyjny. Fundatorem był członek Koła kol. Wiesław Biskupski - Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
Podczas Jubileuszowego Walnego Zgromadzenia sztandar odznaczono- Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, Medalem „Gryf Pomorski”, oraz Medalem Za Zasługi w Ochronie Przeciw Pożarowej.

Podkategorie